မႏၱေလး ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္ ႏွစ္ခုလုံးမွသင္ႀကားစီမံဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံမွ ႀသဝါဒခံယူ


မႏၱေလး ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္ ႏွစ္ခုလုံးမွသင္ႀကားစီမံဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံမွ ႀသဝါဒခံယူ

0 comments: